Trainees

Traineeprogramma

Onze maatschappij verandert. Ambities, ontwikkelingen en verwachtingen van overheidsinstellingen, ondernemers en burgers brengen de komende jaren interessante uitdagingen met zich mee. Belangrijke onderwerpen zoals de toenemende digitalisering, burgerparticipatie, sociale zekerheid, de Omgevingswet, vergrijzing en duurzaamheid vragen nadrukkelijk de aandacht van publieke organisaties.

Hoe geeft u invulling aan personeelsschaarste en hoe creëert u een evenwichtig personeelsbestand? Onze traineeprogramma's worden afgestemd op uw organisatie en lokale uitdagingen. Wij leiden trainees op die zich ontwikkelen tot moderne ambtenaren met een integrale blik. Tijdens onze programma's wordt er een stevige basis gelegd voor een duurzame arbeidsrelatie.

Werkwijze

Iedere publieke organisatie heeft haar eigen visie, organisatiecultuur en lokale unieke uitdagingen. Wij versterken gemeenten en andere overheidsinstellingen door hen te verbinden met toegewijde overheidstrainees die direct waarde toevoegen binnen uw organisatie. Door middel van een op maat afgestemd programma begeleiden wij de trainees en organisaties naar een duurzame arbeidsrelatie.

Opleiden

Certus Groep initieert interactieve trainingen en cursussen. Trainees leren over essentiële vaardigheden en kernelementen binnen de overheid. Bij het organiseren houden we rekening met de specifieke behoeften van uw organisatie. Trainees volgen opleidingen zoals ‘Werken binnen de hedendaagse gemeente’, Integraal werken’ en ‘Politiek-Bestuurlijke sensitiviteit’.

Persoonlijke ontwikkeling

In het kader van persoonlijke ontwikkeling zoeken de loopbaancoaches en assessmentpsychologen samen met uw trainees naar het juiste perspectief in het kader van hun loopbaan. Hieromtrent zijn zaken als werkplezier, slagvaardigheid en het ‘goed op je plek zitten’ leidende principes.

Coaching

Uw trainees kunnen zich in een vertrouwde een-op-een setting kwetsbaar opstellen en al hun overpeinzingen delen met een loopbaancoach van Certus Groep. Zij worden gestimuleerd om te reflecteren op de eigen gevoelens en het handelings- en referentiekader om inzicht te krijgen in neigingen en gedragspatronen.

Begeleiding

Certus Groep staat voor een helder en transparant proces waarin kwaliteit, samenwerken en een persoonlijke benadering centraal staan. Voor traineeprogramma stellen wij een team samen welke bestaat uit een adviseur, assessmentspsycholoog en diverse trainers en coaches. Uw adviseur fungeert hierbij als aanspreekpunt tijdens het hele proces. Samen met u leggen we een stevige basis voor uw duurzame arbeidsrelatie.

Koen Salet
Uw adviseur
Koen Salet