Politiekbestuurlijk

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

In het kort

Een ambtenaar bevindt zich constant in een maatschappelijk-politiek krachtenveld waar informatie moet worden opgehaald en worden gedeeld. Het belang van een goed ontwikkeld spelgevoel met betrekking tot de gevoeligheid van informatie en het ‘lopen van de hazen’ neemt toe. Het vermogen om de connectie met de buitenwereld te leggen en kansen te benutten is zeer belangrijk, maar verliest zijn potentie als het niet gepaard gaat met bewustzijn rondom het politiek-ambtelijke apparaat. Uw professionals leren in deze opleiding de organisatie van de overheid kennen en de positionering van de gemeente. Rollen zoals die van de Gemeenteraad, Raadscommissie en College, als ook het proces van besluitvorming binnen en tussen deze partijen, behoren tot deze opleiding.

De ambtenaar nieuwe stijl is volgens de visie van Certus Groep politiek-bestuurlijk sensitief. In deze interactieve opleiding worden professionals getraind om politiek gevoelige dossiers te herkennen en adequaat te adviseren. Ze leren de juiste vertaalslagen te maken en de geschikte paden te bewandelen om zowel intern als extern actoren efficiënt en effectief te informeren. Het bevorderen van hun vermogen om strategisch te adviseren staat centraal.

Opleidingsthema's

Binnen de opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt gewerkt aan vier opleidingsthema’s. In elk thema staan de unieke aspecten van het publieke domein centraal.

  • Politieke sensitiviteit en de rol van de adviseur
  • De wereld van de bestuurder en de bestuursstijlen
  • Oefenen met acteur, de snel veranderende samenleving & participatie
  • Presenteren eigen politiek gevoelige casus

Er wordt allereerst aandacht besteed aan de definitie van politieke sensitiviteit en de beschikbare relevante literatuur. U gaat in op de diverse en soms botsende rationaliteiten waar bestuurders een beroep op doen. Er wordt stil gestaan bij de omgeving en de rol die u als adviseur in de gemeenten heeft. Dit in verhouding tot de rol van de bestuurders. Het gaat hierbij om de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle relevante actoren die betrokken zijn bij de totstandkoming van gemeentelijk beleid.

Verder is inzicht in het besluitvormingsproces cruciaal. Hoe kan het dat goed beleid er niet altijd doorheen komt en op basis van welke gronden en overwegingen gebeurt dit? En hoe kunt u zich hier als adviseur tot verhouden? Juist door interactie met de belevingswereld van bijvoorbeeld een wethouder op basis van praktijkvoorbeelden, leert u als ambtenaar meer omgevingsbewust en strategischer te handelen. Ook worden de voorwaarden voor adequate adviesverlening besproken. Hierbij wordt de positie en structuur van de gemeente besproken in relatie tot uw eigen praktijk.

Voorts worden er deze dag een aantal actuele casussen uit gemeenteland (bijvoorbeeld over herhuisvesting) behandeld. U werkt deze individueel of in een kleine groep uit; waarbij u geprikkeld wordt om positie in te nemen in uitdagende (politiek gevoelige) vraagstukken. Ook wordt collectief een analyse gemaakt van een aantal actuele artikelen uit vakbladen of dagbladen met betrekking tot complexe politiek-bestuurlijke materie.

Tot slot gaat u aan de slag met uw eigen praktijkcasus die u in de laatste dag van de opleiding presenteert en gezamenlijk analyseert.

U wordt meegenomen in de “wereld” van de bestuurders (college van B&W) van de gemeente. Er wordt stilgestaan bij de diverse bestuursstijlen en de wijze waarop de adviseurs daar rekening mee kunnen houden of naar kunnen handelen. Hierbij gaat u aan de slag met de Kernkwadranten van Daniël Ofman. Zodoende reflecteert u op uw eigen krachten en uitdagingen als adviseur en leert u meer strategisch en adaptief te handelen als ambtenaar. U oefent met de methodiek: politieke krachtenveldanalyse om een beeld te krijgen van de betrokken bestuurders en de “wereld” waarin zij hun werk doen. Zo leert u zowel over de systeem- als leefwereld van bestuurders in relatie tot uw eigen alledaagse werkzaamheden als ambtenaar.

Verder is de dagelijkse praktijk uit uw eigen gemeente vormgevend voor deze dag. Er is dan ook sprake van veel (intergemeentelijke) interactie. Ook worden er meerdere actuele artikelen geanalyseerd en van commentaar voorzien. Verder oefent u met de Roos van Leary, om in samenwerkingen goed te begrijpen hoe anderen in beweging komen en wat dit vraagt van uw eigen positie. Letterlijk! U beweegt door de Roos van Leary heen. Op deze dag is er ook tijd geboden om aan de slag te gaan met de eigen praktijkcasus en bestaat de gelegenheid om vragen aan de begeleiders en de andere deelnemers te stellen. Eind van deze dag worden de praktijkcasussen nogmaals kort doorgenomen en van de nodige suggesties voorzien.

U gaat aan de slag met een ervaren trainingsacteur. De acteur is getraind om bijvoorbeeld de rol van wethouder aan te nemen. De inzichten en theorie uit de eerste dagdelen worden in de praktijk gebracht door te oefenen met reële situaties uit de eigen praktijk als ambtenaar. Mocht u liever niet deelnemen aan rollenspellen, dan kunt u de rol van observator innemen. Uw referentie- en handelingskader als adviseur worden zodoende op de proef gesteld en er worden concrete handvatten aangeboden om in complexe situaties goed uw rol als adviseur te pakken.

Het tweede gedeelte van de lesdag staat in teken van de veranderlijke informatie- en netwerksamenleving van anno nu. U gaat aan de slag met onderwerpen als participatie, netwerksturing en social media. Aan de hand van de eigen praktijk, actuele artikelen, casussen en succesverhalen leert u om afgestemd op de complexe context, waar u zich als ambtenaar in begeeft, zo goed mogelijk positie in te nemen.

In de laatste lesdag presenteert u uw eigen politiek-gevoelige casus. Deze praktijkcasus is in de loop van de opleiding samen met de opleiders scherp gesteld. Uw analyse en aanpak van de casus geeft u vorm aan de hand van de opgedane inzichten uit de opleiding. Andere deelnemers en de opleiders voorzien u van feedback. Zo leert u met en van andere ambtenaren (cursisten) en past u de lesstof concreet toe in een werkelijke situatie. Verder traint u uw presentatietechnieken.

Begeleiding

Uw adviseur heeft ruime ervaring binnen het publieke domein en is ook uw persoonlijke coach. Tijdens de opleiding stelt u met uw adviseur uw doelen vast en gaat u samen aan de slag. Praktisch, helder en doelgericht. In uw leertraject staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal.

Resultaat

U heeft kennis van de leef- en systeemwereld en weet adequaat inschattingen te maken over de beweegredenen van bestuurders. Zo kent u de verschillende bestuursstijlen en weet u zich per situatie afgestemd op te stellen. Tevens weet u de verhouding tussen de ambtelijke en politiek-bestuurlijke organisatie goed te duiden en aan de hand van methodieken (politiek gevoelige) dossiers goed op waarde te schatten. Dit sterkt u in uw positie als ambtelijk adviseur. U heeft kennis opgedaan over hoe gedrag ander gedrag oproept, kent het krachtenveld hieromtrent en weet gewenst gedrag bij partners in de hand te werken. U leert over uw eigen kwaliteiten en aandachtspunten als ambtelijk adviseur en weet ze tactisch in te zetten. Zo ervaart u meer grip op het bestuurlijke besluitvormingsproces. In de context van de snel veranderlijke hedendaagse samenleving weet u met welke zaken rekening gehouden dienen te worden in het kader van politiekbestuurlijk gevoelige casuïstiek. Door te oefenen met een trainingsacteur en het presenteren van uw eigen casus krijgt u concrete inzichten omtrent politiek-bestuurlijke sensitiviteit die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.

Heeft u interesse in deze opleiding?

De inschrijving voor de opleiding Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is open. Wilt u meer informatie? Vraag dan de brochure of een offerte aan. 

Certificering

Kwaliteit staat bij Certus Groep centraal en is verweven in elk element van onze dienstverlening.

Meer weten

SNA
ISO
NEN
CRKBO

Vestiging Rotterdam

Wijnhaven 3 U
3011 WG Rotterdam

Vestiging Utrecht

Nieuwegracht 6
3512 LP Utrecht

Vestiging Tilburg

Spoorlaan (Binnenkort) 
5038 CH Tilburg